KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA İNTERNET AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

DOĞAM MEDİKAL KOZMETİK LİMİTED ŞİRKETİ olarak, (bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) gerek web sitemizi kullanırken gerek her türlü başvuru formunu doldurarak gerekse de diğer başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede Şirketlerimiz olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketler ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin T.C. Anayasası’na, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlenebileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemini, hukuki amacı, verilerin kimlere aktarılabileceği konularını aşağıda izah ederek sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, İşlenme Amaçları, Aktarıldığı Taraflar ve Hukuki
Sebepleri

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz; Şirketlerimiz tarafından faaliyetlerimizin yürütülmesi, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülükleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla farklı kanallarla mevzuat ve Şirketlerimizin politikaları gereği işlenmektedir. Kişisel verilerinizi Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıkapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmek ve aktarılabilmektedir.

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.
 • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

Yukarıdaki amaçlar kapsamında, Şirketimizin tüm markaları adına en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Şirketimizin iş ortakları, çözüm ortakları, tedarikçiler, iştirakleri ve doğrudan veya dolaylı global ve yerel şirketleri tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması, pazarlanması, satışı, satış sonrası hizmetlerin sunulması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılması, söz konusu hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması, yasal mevzuata uygun şekilde onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş stratejilerinin geliştirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin internet sitelerinin teknik olarak yönetimi, müşteri ve şikayetlerin takibi, anketler ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, itibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi, etik değerlere ve Politika’da belirtilen amaçlar dahil hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi ve Şirketimizin ticari ve/veya icrası, Şirketimizin ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini
amaçlarıyla işlenebilecektir.

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri kayıtlarının
açılması, çalışan performansının ölçümlenmesi ve ürün ve hizmet satım süreçlerinin planlanması amacıyla da işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı Politika’ya https://www.wingmed.com.tr/ internet adresinden ve Şirketimizden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarılma Amaçları Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirketlerimiz yetkililerine, hissedarlarımıza, çalışanlara, denetleyici kurumlara, alt yüklenicilere, ifa yardımcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarıve özel kişilere aktarılabilecektir:

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.
 • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanmanın Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından e-posta, telefon, internet sitemiz, sosyal medya,
mobil internet sitemiz ve talep/şikayet platformları kanallarıyla (yöntemleriyle) ve/veya ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya yarışma ve promosyon katılım taleplerinin alınması yoluyla toplanabilecektir. Bu kapsamda toplanan her türlü sözlü veya yazılı veri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen Amaçlar kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Çocukların Gizliliğinin Korunması

Şirketlerimiz çocukların gizliliğinin korunmasını ciddiye almaktadır. Siteleri aşağıda belirtilen yargı çevrelerinde yürürlükte bulunan tüm kanunlara uygun olarak işletmekteyiz. Yasal olarak on altı (16) yaşının altında olan veya yürürlükteki yasalarca izin verilmesi durumunda on üç (13) yaşın altındaki kişilerin Kişisel Verilerini toplamamaktayız. On altı (16) yaşın altında veya yürürlükteki yasalarca izin verilmesi durumunda on üç (13) yaşın altında olan çocukların herhangi bir Kişisel Verisini Sitey vermeden önce velisinin/vasinin onayını almış olmaları gereklidir. Toplama sırasında kullanıcının bu yaşın altında olduğunu saptamamız hâlinde o kişinin Kişisel Verilerini velisinin/vasinin onayı olmadan kullanmamakta veya veri işlemeyi sürdürmemekteyiz. Ancak bu tür bir onay olmaksızın çocuk belirli aktivitelere de katılamayabilir. Bir veli/ vasi “Kişisel Bilgilerinizin Yönetilmesi” kısmında listelenen seçeneklerden birini kullanıp bizimle bağlantıya geçerek çocuğunun Kişisel Verilerinin toplanmasını veya kullanılmasını inceleyebilir, iptal edebilir, değiştirebilir veya daha başka verilerin toplanmasını veya kullanılmasını reddedebilir (lütfen çocuğun ismini, adresini ve e-posta adresini veriniz).

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.-

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.wingmed.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Seyhan Mahallesi 629/12 Sokak No:2-4 Buca İzmir-Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak iletebilir veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Aradığınız ürünleri görmek için yazmaya başlayın.